ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5

10 มี.ค. 66