ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

14 ก.พ. 66