แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

05 ต.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท