แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 พ.ค. 66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566