คำสั่ง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

24 ต.ค. 66

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุข์