ข้อบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลแชะ พ.ศ.2559

21 มิ.ย. 66

ข้อบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภ