ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องถิ่น พ.ศ.2550

21 มิ.ย. 66

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อน