ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1)

27 ต.ค. 61