หัวหน้าส่วนราชการ

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
โทร. 091 - 8340428

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

โทร. 091 - 8340428

นางสมพิศ ไชยโคตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
โทร. 080-7280416

นางสมพิศ ไชยโคตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

โทร. 080-7280416

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-4659376

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 088-4659376

นางณักษ์ลภัส เข็มเพ็ชรจรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 064 - 9536254

นางณักษ์ลภัส เข็มเพ็ชรจรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 064 - 9536254

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 065 - 2514921

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 065 - 2514921

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 086 - 2567546

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 086 - 2567546

นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 082 - 1592829

นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร 082 - 1592829