สำนักงานปลัด

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. ๐-๘๘๔๖-๕๙๓๗-๖

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร. ๐-๘๘๔๖-๕๙๓๗-๖

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเฉลิมพล มูลเพีย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเฉลิมพล มูลเพีย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

- ว่าง -
นักวิชาการเกษตร

- ว่าง -

นักวิชาการเกษตร

นางจำแลง รัตนอุไร
คนสวน

นางจำแลง รัตนอุไร

คนสวน

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสมิตานัน แหว่กระโทก
คนงาน

นางสาวสมิตานัน แหว่กระโทก

คนงาน

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

- ว่าง -

พนักงานขับรถยนต์

บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

- ว่าง -
คนงาน

- ว่าง -

คนงาน