กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเพียว เบาแรง
ครู

นางเพียว เบาแรง

ครู

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์
ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์

ครู

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาริศา วลัญญช์ภัทร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววนัชพร อุดเทนสุต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววนัชพร อุดเทนสุต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางประอรรัตน์ ดวงดารา
คนงาน

นางประอรรัตน์ ดวงดารา

คนงาน

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก
คนงาน

นางสาวเขมิสรา หยุดกระโทก

คนงาน

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก
คนงาน

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก

คนงาน