หัวหน้าส่วนราชการ

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพ็ชรจรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพ็ชรจรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม