หัวหน้าส่วนราชการ

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
โทร. 091-8340428

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

โทร. 091-8340428

นายมาโนชญ์ เรียนสร้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
โทร. 080-9762966

นายมาโนชญ์ เรียนสร้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

โทร. 080-9762966

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 098-4289662

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 098-4289662

นางชัชชษา ขุนระงับสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 064-5392969

นางชัชชษา ขุนระงับสังข์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 064-5392969

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 065 - 2514921

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 065 - 2514921

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 086 - 2567546

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 086 - 2567546

นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 082 - 1592829

นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร 082 - 1592829