หน่วยตรวจสอบภายใน

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
โทร. 091 – 8340428

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

โทร. 091 – 8340428

-ว่าง-
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-ว่าง-

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน