สำนักปลัด

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. ๐-๙๘๔๒-๘๙๖๖-๒

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร. ๐-๙๘๔๒-๘๙๖๖-๒

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภัทตรา เบิกบาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวสุภัทตรา เบิกบาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางจำแลง รัตนอุไร
คนสวน

นางจำแลง รัตนอุไร

คนสวน

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสมิตานัน แหว่กระโทก
คนงาน

นางสาวสมิตานัน แหว่กระโทก

คนงาน

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

- ว่าง -

พนักงานขับรถยนต์

บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

- ว่าง -
คนงาน

- ว่าง -

คนงาน