สำนักปลัด

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. ๐-๙๘๔๒-๘๙๖๖-๒

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร. ๐-๙๘๔๒-๘๙๖๖-๒

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภัทตรา เบิกบาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวสุภัทตรา เบิกบาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายไพทูลย์ โนนศิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพทูลย์ โนนศิลา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางจำแลง รัตนอุไร
คนสวน

นางจำแลง รัตนอุไร

คนสวน

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสมิตานัน แหว่กระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสมิตานัน แหว่กระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภิเดช ศิริเมฆา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดัยเพลิงฯ
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

นายอภิเดช ศิริเมฆา

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดัยเพลิงฯ

บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

- ว่าง -

- ว่าง -