สำนักงานปลัด

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ชำนาญค้า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- -
นักวิชาการเกษตร

- -

นักวิชาการเกษตร

นายเฉลิมพล มูลเพีย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเฉลิมพล มูลเพีย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางจำแลง รัตนอุไร
คนสวน

นางจำแลง รัตนอุไร

คนสวน

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา
พนักงานขับรถยนต์

นายเพชรรัตน์ ดวงดารา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกนกกาญจน์ อิ่มกระโทก
คนงาน

นางสาวกนกกาญจน์ อิ่มกระโทก

คนงาน