สมาชิกสภา

นางยุพิน บุญมาพบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
เบอร์โทรศัพท์.081-7259786

นางยุพิน บุญมาพบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

เบอร์โทรศัพท์.081-7259786

นางวาธิณีย์ รินทร์พรหม
รองประธานสภาอบต.แชะ
เบอร์โทรศัพท์.090-8369454

นางวาธิณีย์ รินทร์พรหม

รองประธานสภาอบต.แชะ

เบอร์โทรศัพท์.090-8369454

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์
เลขานุการสภาอบต.แชะ
เบอร์โทรศัพท์.087-2431186

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์

เลขานุการสภาอบต.แชะ

เบอร์โทรศัพท์.087-2431186

นายสมาน แป้นคนโท
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์.085-7684678

นายสมาน แป้นคนโท

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 1

เบอร์โทรศัพท์.085-7684678

นางถนอม รักดี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์.085-1045279

นางถนอม รักดี

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 3

เบอร์โทรศัพท์.085-1045279

นายลุ เตชะทัต
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์.090-2683612

นายลุ เตชะทัต

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 5

เบอร์โทรศัพท์.090-2683612

นายมานะ เชื้อจอหอ
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์.080-7276792

นายมานะ เชื้อจอหอ

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 6

เบอร์โทรศัพท์.080-7276792

นายเหลา ชัดกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์.080-7227656

นายเหลา ชัดกระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 7

เบอร์โทรศัพท์.080-7227656

นายฉลอง ภักดิ์กระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์.082-1313596

นายฉลอง ภักดิ์กระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 8

เบอร์โทรศัพท์.082-1313596

นางสาวนวพร ลอยครบุรี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์.080-8979826

นางสาวนวพร ลอยครบุรี

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 9

เบอร์โทรศัพท์.080-8979826

นายอมรินทร์ หงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์.080-1719387

นายอมรินทร์ หงษ์ทอง

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 10

เบอร์โทรศัพท์.080-1719387

นางพัทธนันท์ นิ่มมณีรัตน์
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์.088-5809193

นางพัทธนันท์ นิ่มมณีรัตน์

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 11

เบอร์โทรศัพท์.088-5809193