สมาชิกสภา

นายไสว แหยงกระโทก
ประธานสภา อบต.แชะ

นายไสว แหยงกระโทก

ประธานสภา อบต.แชะ

นางยุพิน บุญมาพบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นางยุพิน บุญมาพบ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์
เลขาฯสภา อบต.แชะ

นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์

เลขาฯสภา อบต.แชะ

นางวาธิณีย์ รินทร์พรหม
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 2

นางวาธิณีย์ รินทร์พรหม

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 2

นายศรุช วงค์อนุวิช
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 2

นายศรุช วงค์อนุวิช

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 2

นายปภาณ เสยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 3

นายปภาณ เสยกระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 3

นางถนอม รักดี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 3

นางถนอม รักดี

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 3

นายเมธี ชูศรี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 5

นายเมธี ชูศรี

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 5

นายทุเรียน เตชะทัต
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 5

นายทุเรียน เตชะทัต

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 5

นายมานะ เชื้อจอหอ
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 6

นายมานะ เชื้อจอหอ

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 6

นายธีรธรรม สองห้องนอก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 6

นายธีรธรรม สองห้องนอก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 6

นางสาวรจนา เข็มกลาง
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 7

นางสาวรจนา เข็มกลาง

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 7

นายเหลา ชัดกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 7

นายเหลา ชัดกระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 7

นายฉลอง ภักดิ์กระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 8

นายฉลอง ภักดิ์กระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 8

นางทองม้วน ผันเกษม
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 8

นางทองม้วน ผันเกษม

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 8

นายสมาน แหว่กระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 9

นายสมาน แหว่กระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 9

นายเอกนรินทร์ เบาแรง
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 9

นายเอกนรินทร์ เบาแรง

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 9

นายไพศาล เสยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 10

นายไพศาล เสยกระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 10

นายเตือนใจ รินกระโทก
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 10

นายเตือนใจ รินกระโทก

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 10

นางจำรัส เพ็ญศรี
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 11

นางจำรัส เพ็ญศรี

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 11

นายประกิจ เอนกธนะสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 11

นายประกิจ เอนกธนะสุวรรณ

สมาชิกสภา อบต.แชะ หมู่ 11