ผู้บริหาร

นายเกล้า สุริยะพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
เบอร์โทรศัพท์.080-1719321 และ โทร. 063-6280135

นายเกล้า สุริยะพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

เบอร์โทรศัพท์.080-1719321 และ โทร. 063-6280135

นายวีระชาติ ช่วงสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
เบอร์โทรศัพท์.081-9773988

นายวีระชาติ ช่วงสูงเนิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

เบอร์โทรศัพท์.081-9773988

นายดาวเทียม เป๋ากระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
เบอร์โทรศัพท์.085-7689351

นายดาวเทียม เป๋ากระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

เบอร์โทรศัพท์.085-7689351

นายไสว โลสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.แชะ
เบอร์โทรศัพท์.087-2431186

นายไสว โลสันเทียะ

เลขานุการนายก อบต.แชะ

เบอร์โทรศัพท์.087-2431186