ผู้บริหาร

นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายชาพงษ์ แก้ววิริยะพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายชาพงษ์ แก้ววิริยะพงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายไพโรจน์ น้อยจังหรีด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายไพโรจน์ น้อยจังหรีด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นางณรัธฌา ฝอยสำโรง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นางณรัธฌา ฝอยสำโรง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ