กองสวัสดิการสังคม

นส.นฤมล เอนกธนะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นส.นฤมล เอนกธนะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวขวัญใจ ศรีพลกรัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญใจ ศรีพลกรัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพุฒิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายพุฒิพัฒน์ สถิตนิลรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน