กองช่าง

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทรงพล เฉิดกระโทก
นายช่างโยธาอาวุโส

นายทรงพล เฉิดกระโทก

นายช่างโยธาอาวุโส

นายศรายุธ หมอกกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายศรายุธ หมอกกระโทก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี
พนักงานขับรถยนต์

นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี

พนักงานขับรถยนต์

นายสุทธิพงศ์ บุญเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุทธิพงศ์ บุญเลิศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายคม โยนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคม โยนกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

--
พนักงานจ้างทั่วไป

--

พนักงานจ้างทั่วไป