กองช่าง

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทรงพล เฉิดกระโทก
นายช่างโยธาอาวุโส

นายทรงพล เฉิดกระโทก

นายช่างโยธาอาวุโส

นายศรายุธ หมอกกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายศรายุธ หมอกกระโทก

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายคม โยนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายคม โยนกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุทธิพงศ์ บุญเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุทธิพงศ์ บุญเลิศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี
พนักงานขับรถยนต์

นายรัฐวุฒิ เจริญครบุรี

พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์ศักดิ์ อิ่มกระโทก
คนงาน

นายณรงค์ศักดิ์ อิ่มกระโทก

คนงาน