กองคลัง

นางชัชชษา ขุนระงับสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 064-5392969

นางชัชชษา ขุนระงับสังข์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 064-5392969

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

- ว่าง -

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวเสาวรี เจียจิระพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวรี เจียจิระพาณิชย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรษา รัตนอุไร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพรรษา รัตนอุไร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกนกกาญน์ อิ่มกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนกกาญน์ อิ่มกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ