กองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพชรจรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพชรจรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเสาวรีย์ เจียจิระพาณิชย์
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวรีย์ เจียจิระพาณิชย์

ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

----
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

----

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้