กองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพชรจรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพชรจรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิมลรัตน์ พลจังหรีด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววิมลรัตน์ พลจังหรีด

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวเสาวรีย์ เจียจิระพาณิชย์
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวรีย์ เจียจิระพาณิชย์

ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัตนา ร่วมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนังงานพัสดุ

นางสาวรัตนา ร่วมกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนังงานพัสดุ

----
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

----

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้