กองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพชรจรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณักษ์ลภัส เข็มเพชรจรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

- ว่าง -

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ เล็กกระโทก

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเสาวรี เจียจิระพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวรี เจียจิระพาณิชย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกนกกาญน์ อิ่มกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนกกาญน์ อิ่มกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ