กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางปรินทรืพร เมธอนันตืกิจ
ครู

นางปรินทรืพร เมธอนันตืกิจ

ครู

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์
ครู

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์

ครู

นางสาริศา วลัญช์ภัทร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาริศา วลัญช์ภัทร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววนัชพร อุเทนสุต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววนัชพร อุเทนสุต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก

นางประอรรัตน์ ดวงดารา
คนงาน

นางประอรรัตน์ ดวงดารา

คนงาน

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก
คนงาน

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก

คนงาน