กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจารุวรรณ เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางปรินทร์พร เมธอนันต์กิจ
ครู (ศพด.บ้านหนองมะค่า)

นางปรินทร์พร เมธอนันต์กิจ

ครู (ศพด.บ้านหนองมะค่า)

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์
ครู (ศพด.บ้านพนาหนองหิน)

นางณัทณิกัญญ์ อัครธนวรารัตน์

ครู (ศพด.บ้านพนาหนองหิน)

นางสาริศา วลัญช์ภัทร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านหนองมะค่า

นางสาริศา วลัญช์ภัทร

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านหนองมะค่า

นางสาววนัชพร อุเทนสุต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววนัชพร อุเทนสุต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชญานีย์ ไชยสิรวิชญ์
ผุ้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวชญานีย์ ไชยสิรวิชญ์

ผุ้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางประอรรัตน์ ดวงดารา
คนงาน

นางประอรรัตน์ ดวงดารา

คนงาน

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก
คนงาน

นางสาวแฉล้ม ชาญกระโทก

คนงาน