สำนักงานปลัด

26 ต.ค. 61

   สำนักงานปลัด

          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน งานสารบรรณ งานวิชาการและแผนงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย