กองสวัสดิการสังคม

26 ต.ค. 61

  กองสวัสดิการสังคม

       มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน และด้านอาชีพ ของประชน ในเขตความรับผิดชอบของตำบล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย