กองคลัง

26 ต.ค. 61

  กองคลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– งานการเงินและบัญชี
– งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
– งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ