กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

26 ต.ค. 61

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

1.งานส่งเสริมกิจการโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้

1. ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ข้อมูล และบริหารการศึกษากับโรงเรียนในเขตตำบลแชะ
2. ประสานกิจกรรมกับโรงเรียนในเขตตำบลแชะ
3. ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่

2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีทั้งสิ้น 2 แห่ง ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้

1. บริการชุมชนและสังคม ในด้านการศึกษา เช่น พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ส่งเสริมงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ส่งเสริมงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลแชะ

3. งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนดำเนินงานทางด้านการพัฒนาเยาวชนและด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม