วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ “ น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาเป็นสุข ”

 

คำขวัญตำบล “ตาเป็ดเจ้าที่นาดีหนองแสง แหล่งอารยะธรรม ลุ่มน้ำลำแชะ”