กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

3. พรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับบที่ 7) พ.ศ.2562

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2556

6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

There are many motives to get essay writing services. One reason is convenience. Though some writers are charging high rates, others have extremely inexpensive cost. The services they use are known for their high-quality output on time. Here are three compelling reasons to college writing services buy professional writing assistance. Be sure to conduct your research before deciding to buy an essay. Before making a purchase make sure that the credibility of the firm is examined. You should be able to trust the business which you are working with.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :