กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

3. พรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542