โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567

02 ก.พ. 67

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบรัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน โดยมีนายวีระชาติ ช่วงสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ขอขอบพระคุณท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ส.อบต. ปลัดฯ รองปลัดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ แพทย์ประจำตำบล ประธาน อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน โดยโครงการฯ สำเร็จไปไดด้วยดี ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :