โครงการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

25 ก.ค. 65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ได้จัดโครงการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที 25 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนจึงจัดทำโครงการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การที่เราได้ปลูกฝังให้กับเด็กรู้จักการแก้ปัญหา การรักษาสิ่งแวดล้อม และจะเป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคต