ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนางประพิศ สุดาจันทร์ เชื่อมถนนหินคลุกบ้านขาคีม บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

14 ก.ย. 64