โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปี 2567

05 เม.ย. 67

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจาก
ทุกภาคในส่วนสังคม
2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมให้ครอบครัวใน
ชุมชนเป็นรั้วที่มีความเข้มแข็ง ในนิยามของทำว่ารั้วรอบขอบชิดโดยป้องกันภัยปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาภายในครอบครัวหรือภายในบ้าน
3. เพื่อมุ่งให้การพัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่ความสมดุลและยั่งยืนช่วยให้สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม