โครงการเรียนรู้นอกสถานที่การทำสวน

19 ส.ค. 65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่การทำสวน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการสังเกต ทำกิจกรรมด้วยความสนใจ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เด็กได้รับประสบการณ์จริง