โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยาภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2562

21 มิ.ย. 62

โครงการอบรมอบต.แชะ ไดดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 ณ จังหวัดจันทบุรี-ตราดโดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ “โครงการคัดแยกขยะเพื่อทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรึน” ณ เทศบาลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี และการใช้การท่องเที่ยวบริหารจัดการท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสลักคอก อบต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีการอบรมให้ความรู้ก่อนเดินทาง เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั้่นในองค์กร โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา และ การบริหารจัดการขยะ, ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง และประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง โดย อบจ.นม. กลุ่มป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชนในตำบลแชะ และผู้สังเกตุการณ์ จำนวนทั้งสิ้น 62 คน สัมมนาและศึกษาดุงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างันที่ 10-13 มิ.ย. 2562