โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะประจำปี พ.ศ.2565

16 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและผู้นำชุมชนตำบลแชะ ให้มีขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอ้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ณ จังหวัดกาญจนบุรี – เพรชบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 เพื่อศึกษาดูงานได้แก่
– วิสาหกิจชุมชนเขมชาติหนองบัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี
– ธรรมะของนักปกครองกับการบริการประชาชน ณ เทศบาลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
– โครงการพระราชดำริหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี
– สวนสมเด็จย่าสวนสมุนไพร จังหวัดเพรชบุรี