โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ก.ค. 66

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
เพื่อถือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานต่อไป