โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลแชะ ประจำปี 2567

16 พ.ค. 67

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยนายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้มอบหมายให้นายดาวเทียม  เป๋ากระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ขอขอบพระคุณ  ท่านนายกฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ส.อบต. ปลัดฯ รองปลัดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ แพทย์ประจำตำบล ประธาน สตรีทุกกลุ่ม ประธาน อสม. และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากวัฒนธรรมอำเภอ ซึ่งโครงการฯ สำเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ