โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 ธ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า