โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2564

19 พ.ย. 64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองได้จัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทงขึ้นให้กับเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทงและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย