โครงการฟ้าใส ตาสวย

03 พ.ย. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทำโครงการฟ้าใส ตาสวย
เพื่อคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปผู้ที่มีปัญหาสายตาตำบลแชะ ประจำปี พ.ศ. 2559
เพื่อให้ผู้สูงและบุคคลทั่วไป ได้มีสายตาสามารถมองเห็นได้ชันเจนและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
จึงขออนุญาตดำเนินโครงการฟ้าใส ตาสวย ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่มีปัญหาเรื่องสายตา ประจำปี 2559
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
แชะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาต้อกระจกได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
2. เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตา