โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

05 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566
ณ จังหวัดกาญจนบุรี