โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 ก.ค. 65

การฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง และองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เป็นการสร้างสัมพัรธ์อันดีระหว่างท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านต้นไม้รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา