โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

30 ม.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดโครงการซึ่งโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร

สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

วันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

และได้ทราบถึงจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565

และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์

ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ข้อควรทำ และข้อไม่ควรทำ