โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

28 เม.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ข้อควรทำ และข้อไม่ควรทำ