โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

29 ก.ค. 59

       องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน ๒๕๕9 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และสวนพออยู่พอกินบ้านมายิ้ม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน พนักงานส่วนตำบล ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงานด้านการเกษตร สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ และได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองและชุมชนได้