โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

29 ก.ค. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ    ดำเนินการฝึกอบรม    โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  ตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา     ประจำ    ปีงบประมาณ ๒๕๕9  ในวันที่  20 – 21   มิถุนายน  ๒๕๕9 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ตำบลหนองบอนแดง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี    และสวนพออยู่พอกินบ้านมายิ้ม  ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน   บุคลากรทางการศึกษา     ปราชญ์ชาวบ้าน    พนักงานส่วนตำบล     ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงานด้านการเกษตร            สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้          และได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย     สามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองและชุมชนได้