โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2565ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายเกล้า สุริยะพันะธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุี สถานีตำรวจภูธรครบุรี อำเภอครบุรี และจิตอาสาตำบลแชะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมนำหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และรักษาแหล่งน้ำ