โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านในผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

13 มี.ค. 67

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านในผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญต่อสุขภาพและหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรู้สึกผ่อนคลายและมีกิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี