โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

29 ก.ค. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลแชะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัด”โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 พรรษา 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
การจัดงานในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอครบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอครบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอครบุรีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน สตรีแม่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมอดินอำเภอครบุรี ประชาชนชาวตำบลแชะ และชาวบ้านโนนทองหมู่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์