โครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2565

02 ส.ค. 65

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
เพื่อรณรงค์ให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพตนเองของประชนตำบลแชะ และปลูกจิตสำนึกในการดูเลสุขภาพและปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมถูกต้อง