โครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจสูงอายุ ประจำปี 2567

15 ม.ค. 67

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ซึ่งผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้าน โภชนาการ การพื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ,ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้พบปะพูดคุยกันในระหว่างที่ทำกิจกรรมและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ,ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และผู้สูงอายุรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ